Regulamin

Tworzenie stron i sklepów internetowych oraz aplikacji mobilnych.

REGULAMIN SERWISU

„Kasper – programowanie i diagnostyka programowania”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem Serwisu „Kasper – programowanie i diagnostyka programowania” zwanym dalej Serwisem jest: Programowanie i diagnostyka oprogramowania Kasper Kacper Kopeć, ul. Michała Wołodyjowskiego, nr 1d, lok. 8, 63-900 Rawicz, NIP: 6991949322
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Serwisem programowanie-kasper poprzez:
– wiadomości e-mail pod adresem: biuro@programowanie-kasper.pl;
– telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 505 045 984 ;
– w dniach: pon.-pt. w godzinach 10-22, sob.-ndz. w godzinach 12-18 ;
– korespondencją tradycyjną: ul. Michała Wołodyjowskiego, nr 1d, lok. 8, 63-900 Rawicz .
3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Serwis jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Serwis zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
3. Świadczenie Usług określonych w Regulaminie nie wymaga rejestracji i logowania. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie Serwisu i jest dostępny Użytkownikowi w każdym czasie.

III. USŁUGI.

1. Serwis oferuje Użytkownikom usługi w postaci tworzenia stron internetowych i aplikacji.
2. Zawarcie umowy na wykonanie usługi odbywa się poprzez:
a) wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego;
b) przesłaniu oferty przez Serwis na maila podanego przez Użytkownika;
c) negocjacje oraz ustalanie treści umowy prowadzone w formie mailowej;
d) zawarcie umowy pisemnej w oparciu o wynegocjowane warunki.

IV. PŁATNOŚCI.

1. Płatności za usługi odbywają się zgodnie z zawartą pisemnie umową.
2. Faktury są wystawiane na życzenie Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.

V. REKLAMACJE.

a) Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie usług świadczonych przez Serwis.
b) Reklamacja może być złożona:
1. w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres kontaktowy Serwisu;
2. telefonicznie pod numerem kontaktowym Serwisu;
3. w formie elektronicznej na adres mailowy Serwisu.
1. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

VI. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Serwisu. Link do formularza znajduje się tutaj [link].
3. Serwis niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Serwis informuje Użytkowników o utracie prawa do odstąpienia od umowy oraz możliwości wyrażenia na to zgody poprzez funkcjonalność Serwisu przy korzystaniu z usługi Serwisu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.W celu korzystania z serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:
– realizacji zamówień składanych przez Użytkowników,
– ewidencjonowania sprzedaży i Użytkowników,
– kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
– w celach podatkowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
– obsłudze księgowej
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Podanie danych Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Użytkowni wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie do administratora serwisu programowanie-kasper odpowiedniej prośby na adres e-mail biuro@programowanie-kasper.pl. Przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
10. Dane Użytkowników Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po kontakcie z Właścicielem Serwisu na dane kontaktowe podane na stronie lub w umowie z Użytkownika.
11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkowniku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
13. Wraz z wypowiedzeniem administrator danych osobowych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zgodzi się na wybór prawa Rzeczpospolitej Polski dla umowy zawartej z Serwisem jak również jurysdykcję sądów polskich. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Serwisu. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu wiążą od momentu powiadomienia Użytkownika przez Serwis.